Regulamin obiektu

Regulamin obiektu

1.Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego. Hotel zapewnia gwarancję rezerwacji do 23:59 w dniu przyjazdu (z tym, że przyjazdy po 22:00 są możliwe jednynie po wcześniejszym zgłoszeniu ich obsłudze hotelu).
3. O ile Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
4. Życzenie przedłużenia pobytu poza planowaną rezerwacją Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 9:00 dnia, w którym upływa termin rezerwacji. Przedłużenie pobytu może być przez hotel uwzględnione tylko w przypadku posiadania wolnych miejsc.
5. Niedozwolone jest przekazywanie pokoju innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który została wniesiona zapłata.
6. Osoby niezameldowane w hotelu nie mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach pomiędzy 22:00 a 7:00.
7. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 7:00.
8. Przy każdorazowym opuszczaniu hotelu prosimy o pozostawienie kluczy w recepcji.
9. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzednich pobytów rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub pozostałych Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój i funkcjonowanie obiektu.
10. Hotel ma obowiązek zapewnić:
a)      Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
b)      Bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy
informacji o Gościu,
c)      Profesjonalną i uprzejmą obsługę,
d)      Sprzątanie pokoju na życzenie Gościa i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa; w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi na to zgodę,
e)      Inny pokój (w miarę możliwości) lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
11. W ramach bezpłatnych usług hotel ma obowiązek:
a)      Budzić gościa o oznaczonej godzinie, na jego życzenie,
b)      Wymieniać ręczniki zgodnie z dyspozycją Gościa oraz pościel co 3 dni,
c)      Przechowywać bagaż gościa w czasie jego pobytu w hotelu i krótko po nim,w miejscu do tego wyznaczonym, po uprzednim zgłoszeniu przez Gościa tego faktu,
d)      Udzielać informacji związanych z pobytem Gościa w hotelu.
12. Hotel może odmówić przyjęcia rzeczy, o których mowa wyżej, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca.
13. Zasady odpowiedzialności hotelu za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług regulują przepisy Kodeksu Cywilnego, przy czym hotel nie ponosi odpowiedzialności za bagaż i inne rzeczy osobiste Gościa, wniesione do hotelu, o ile Gość nie zgłosił potrzeby ich przechowywania w sposób określony w punkcie 11 lit. C) Regulaminu.
14. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
15. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa i za rzeczy pozostawione w nim.
16. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zagubienia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy osób go odwiedzających.
17. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju.
18. Hotel pośredniczy w przekazywaniu napiwków pracownikom hotelu, w imieniu i na rachunek Gościa.
19.W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług hotelu Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji.
20. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy.
21. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Zostały wyznaczone miejsca,  w których można palić: przed hotelem. W przypadku palenia papierosów w obiekcie na Gości zostanie nałożona dodatkowa opłata 500 PLN za procedurę usuwania dymu papierosowego.
22. W przypadku płatności w walucie obcej hotel przelicza należności według kursu wymiany walut ustalonego przez hotel na dany dzień. Kurs ten dostępny jest w recepcji hotelu.
23. Gość zobowiązany jest  do uiszczenia  dodatkowo opłaty klimatycznej w recepcji obiektu za pobyt w dniu rozliczenia, płatność ta przyjmowana jest tylko gotówką.